Algemene voorwaarden

NOAB LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS, BETALINGS EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIE EN BELASTINGDESKUNDIGE

 

Algemeen

 

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zo dra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrip pen:

- de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtsper soon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;

- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtsper soon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;

- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling over leg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

 

Strekking

 

Artikel 2

 

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de op drachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwij gend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer geslo ten overeenkomsten.

 

Totstandkoming

 

Artikel 3

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat op drachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in op drachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is over gegaan.

 

Verplichtingen opdrachtnemer

 

Artikel 4

 

a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn op drachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhou ding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met in achtneming van de voor hem geldende Gedrags en Be roepsregels van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags - en Beroepsregels toezenden.

c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met in achtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelij ke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

Verplichtingen opdrachtgever

 

Artikel 5

 

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle han delingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk ma ken.

b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de op drachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle ge gevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

 

Vertrouwelijk

 

Artikel 6

 

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stuk ken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijk heid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zoda nig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan ma ken dat deze schending niet door hem verhinderd had kun nen worden.

 

Samenwerking met derden

 

Artikel 7

 

a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn op dracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtge ver is vastgesteld.

b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden ver richt.

 

Tekortkomingen opdrachtnemer

 

Artikel 8

 

a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als recht streeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtne mer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij nor male vakkennis en met inachtneming van normale op lettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden had den kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoel de tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voe ren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schrifte lijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt ui terlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van

het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeer deren met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcon trole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende te kortkoming te herstellen en in het geval verdere werk zaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de op drachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

e. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde te kortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprake lijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aanspra kelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

 

Tekortkomingen opdrachtgever

 

Artikel 9

 

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdracht gever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dus danig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

 

Beëindiging door opdrachtgever

 

Artikel 10

 

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.

b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.

c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijd stip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onder handen werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voor waarden bepaalde.

d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

 

Opschorting/ontbinding/ beëindiging door opdrachtnemer

 

Artikel 11

 

Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdracht nemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onder neming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde decla raties voldoet, het recht om:

a. te allen tijde een gegeven opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;

b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van op drachtgever te vragen - voor alle bestaande danwel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens op drachtnemer met de levering van zijn (verdere) werk zaamheden aanvangt;

c. levering van zijn diensten op te schorten;

d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke ken nisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schade vergoeding wegens ontbinding;

e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

 

Aanlevering, levertijd en levering

 

Artikel 12

 

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdracht gever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdracht gever aan opdrachtnemer, evenals de levering door op drachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepa len vorm en aantal.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aan sprakelijkheid van de opdrachtnemer.

 

Retentierecht

 

Artikel 13

 

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, als mede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsver houding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft ge steld.

b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de op dracht.

 

Overmacht

 

Artikel 14

 

a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatre gelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstan digheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.

b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtne mer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stuk ken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.

d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van over macht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.

e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadever goeding.

f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtne mer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 

Algemene bepalingen van financiële aard

 

Artikel 15

 

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengeko men, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vast gesteld aan de hand van een uurhonorarium.

b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtge ver te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalen derjaar c.q. boekjaar.

 

Declaratie

 

Artikel 16

 

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

 

Reclamering 

 

Artikel 17

 

a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na ie dere levering of - indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd - binnen 30 da gen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemoti veerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leverin gen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van open staande declaraties op te schorten.

d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van ver zending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de decla ratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

 

Intellectuele eigendom

 

Artikel 18

 

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computer

programma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeks methoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitslui tend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma's, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de op dracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voor behouden.

 

Betaling

 

Artikel 19

 

a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtge ver van rechtswege in verzuim is.

b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrij gen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zul len bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschul digd.

d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangst bevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ont vangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwin tig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende scha devergoeding.

e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdracht gever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste open staande declaraties van opdrachtnemer.

 

Geschillen

 

Artikel 20

 

a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en op drachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkom sten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het be drijf of beroep van opdrachtgever.

c. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tucht rechtspraak te volgen.

 

 

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch als "NOAB voorwaarden".

Vastgesteld op 15 november 2007 door de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging NOAB.